Generelle vilkår

Generelle vilkår

Sidst ændret
May 29, 2024 09:11 AM

1. Indledning

1.1 Disse generelle vilkår (”Vilkår” eller ”Vilkårene”) er gældende mellem
Grant Compass Technologies ApS Skyttevej 16 4000 Roskilde CVR-nr.: 44286149
og den juridiske enhed (”Kunden”), herunder dennes medarbejdere (”Brugere”), der har indgået aftale (”Aftalen”) om og benytter de af Grant Compass leverede it-løsninger, -funktionalitet eller relaterede ydelser (”Ydelserne”).
1.2 Aftalen omfatter Grant Compass’ standard aftale for levering af it-ydelser (”Hoveddokumentet”) med tilhørende bilag 1 (Grant Compass Generelle Vilkår) og bilag 2 (Grant Compass Databehandleraftale). Hoveddokumentet underskrives af parterne.
Generelle vilkår
Generelle vilkår
Databehandleraftale
Databehandleraftale

2. Generelle bestemmelser

2.1 Ydelserne er udtømmende angivet i Hoveddokumentet. Ydelserne omfatter ikke juridisk bistand medmindre andet specifikt fremgår af Hoveddokumentet.
2.2 Kundens brug af Ydelserne er underlagt de til enhver tid gældende Vilkår og skal ske i henhold til de af Grant Compass udstedte vejledninger og anden for Ydelserne relevant dokumentation som forefindes og løbende opdateres på https://intercom.help/grant-compass/da/ (”Dokumentationen”). Kunden er ansvarlig for at Kunden og Kundens Brugere altid er bekendt med og overholder Vilkårene, herunder krav i Dokumentationen.
2.3 Grant Compass stiller Ydelserne til rådighed for Kunden og dennes Brugere samt vedligeholder og supporterer Ydelserne i henhold til Vilkårene og Dokumentationen.
2.4 Ydelserne er forbeholdt anvendelse til brug for administration af Kundens fonde i henhold til den i Dokumentationen beskrevne funktionalitet og må ikke benyttes i anden sammenhæng.

3. Vilkår for brug

3.1 Kunden får unik, eksklusiv, uoverdragelig og tidsbegrænset brugsret til at lade det af- talte antal individuelle og navngivne Brugere benytte Ydelserne til Kundens egne formål i henhold til Aftalen. Kundens brugsret omfatter alene brug i forbindelse med administration af de fonde, der er angivet i Hoveddokumentet. Kunden er alene berettiget til at lade tredjeparter, herunder koncernforbundne selskaber, benytte Ydelserne direkte eller indirekte efter forudgående skriftlig godkendelse fra Grant Compass.
3.2 Bestemmelsen i pkt. 3.1 finder ikke anvendelse i forhold til ansøgere af fondsmidler for så vidt angår den til ansøgerne rettede funktionalitet, herunder ved ansøgning og kommunikation med ansøgeren ved brug af Ydelserne.
3.3 Brugsretten er betinget af Kundens til enhver tid fyldestgørende og rettidige betaling af det for Ydelserne aftalte vederlag samt Kundens og Kundens brugeres overholdelse af Vilkårene i øvrigt.
3.4 Hver Brugers adgang til Ydelserne er personlig og Brugerens bruger-ID og password skal holdes strengt fortroligt.
3.5 Kunden og dennes Brugere er ikke berettiget til at omgå adgangs- og kopibeskyttelse, foretage ændringer i, modificere eller re-konfigurere Ydelserne eller indarbejde Ydelserne i andre it-løsninger, funktionalitet eller ydelser, uden forudgående og konkret skriftligt samtykke fra Grant Compass.

4. Kvalitet af Ydelserne

4.1 Grant Compass tilstræber til enhver tid den bedst mulige kvalitet i Ydelserne og skal mindst levere Ydelserne i den kvalitet der fremgår af Dokumentationen.
4.2 Grant Compass skal som minimum sikre, at Ydelserne til enhver tid overholder god IT-skik, herunder med hensyn til IT-sikkerhed, som det fremgår af Dokumentationen.
Information om data, teknologi og sikkerhed
Information om data, teknologi og sikkerhed

5. Vedligeholdelse og support

5.1 Grant Compass eller dennes underleverandører varetager drift, vedligeholdelse og sup- port af Ydelserne i overensstemmelse med Dokumentationen.
5.2 Grant Compass er berettiget til helt eller delvist at afbryde adgangen til Ydelserne med mindst 48 timers skriftligt varsel, hvor dette er nødvendigt for at gennemføre vedligeholdel-ses- eller supportopgaver. Grant Compass er dog til enhver tid berettiget til uden varsel at afbryde adgangen til Ydelserne, hvor dette skyldes uopsættelige forhold, herunder udbedring af væsentlige fejl og sikkerhedsopdateringer.
5.3 Kunden kan i tilfælde af behov for bistand i relation til Ydelserne, rette henvendelse til support som anført på https://intercom.help/grant-compass/da/

6. Betaling

6.1 Kunden skal betale de i Hoveddokumentet aftalte vederlag for brug af Ydelserne. Kunden er forpligtet til at levere eventuel dokumentation der måtte være nødvendig for fastlæggelse af vederlag.
6.2 Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) og er ekskl. moms og gældende afgifter.
6.3 Medmindre andet følger af Hoveddokumentet faktureres faste vederlag, herunder licens- betaling, årligt forud. Vederlag for Ydelser udover faste vederlag faktureres månedligt bagud.
6.4 Betaling forfalder otte (8) dage fra fakturadato.
6.5 Erlagte vederlag refunderes ikke. Vederlag der er knyttet til en bestemt periode, e.g. faste årlige vederlag, kan ikke overføres til køb af Ydelser i senere perioder. Uanset det foregående er Kunden dog berettiget til refundering af en forholdsmæssig del af erlagte vederlag, hvis Grant Compass opsiger Aftalen før udløb og Kunden ikke inden udløb af Aftalen modtager Ydelser for de fulde erlagte vederlag.
6.6 Hvis Kunden ikke erlægger fyldestgørende betaling i rette tid, er Grant Compass berettiget til rente i henhold til rentelovens regler.
6.7 Er fyldestgørende betaling ikke modtaget af Grant Compass senest fjorten (14) dage efter Grant Compass’ fremsendelse af på krav herom anses Kunden for at være i væsentlig og hævebegrundende misligholdelse.

7. Immaterielle rettigheder

7.1 Grant Compass, underleverandører til eller andre tredjeparter engageret af Grant Compass er indehaver af og erhverver ejendomsret, ophavsret og enhver anden immateriel rettighed som eksisterer eller måtte opstå i eller i relation til Ydelserne og enhver form for dokumentation, herunder kildekode, samt indhold i Ydelserne, herunder skabeloner og andre dokumenter.

8. Data

8.1 Kunden er indehaver af, erhverver og kan frit disponere over egne data, herunder data leveret af ansøgere af fondsmidler og anden data benyttet eller opstået i forbindelse med brug af Ydelserne (”Kundedata”).
8.2 Grant Compass er berettiget til at lagre, kopiere, modificere, sammenstille og på enhver måde benytte data om Kundens brug af Ydelserne, herunder data vedrørende Kundens brug af funktionalitet, opståede fejl, og andre systemdata. Grant Compass er desuden berettiget til at anvende Kundedata i aggregeret og anonymiseret form til statistiske formål.
8.3 Grant Compass skal efter Kundens skriftlige anmodning udlevere Kundedata. Udlevering af Kundedata skal ske i et anerkendt format efter Grant Compass’ valg.

9. Persondata

9.1 Behandling af persondata er reguleret i Aftalens bilag 2 - Grant Compass Databehandleraftale.
Databehandleraftale
Databehandleraftale

10. Ansvar og ansvarsbegrænsning

10.1 Parterne er ansvarlige i henhold til dansk rets almindelige regler medmindre andet følger af dette pkt. 10.
10.2 Kunden er i det hele ansvarlig for Brugernes brug af Ydelserne samt overholdelse af Vilkårene og gældende lovgivning. Kunden hæfter for enhver uberettiget brug af Brugernes adgange og Ydelserne. Kunden skal til enhver tid sikre, at oplysninger om Brugere er fuldstændige og korrekte.
10.3 Kunden er i øvrigt ansvarlig for:
a) opfyldelse af alle tekniske forudsætninger forbrug af Ydelserne i henhold til Vilkårene og Dokumentationen, herunder i forhold til version af benyttet styresystem og browser samt for netværksadgang,
b) kvaliteten og fuldstændigheden af data og andre input der kræves fra Kunden, Brugerne eller ansøgere af fondsmidler for brug af Ydelserne, og
c) eventuelle konsekvenser ved Kundens ændringer m.v. i henhold til pkt. 3.5 uanset om Grant Compass måtte have godkendt disse.
d) Kundens ændringer i data og dokumenter der indgår i eller genereres ved brug af Ydelserne, Kundens valg i forbindelse med brug af Ydelserne, herunder generering af dokumenter, og for at dokumenter og resultater bruges i overensstemmelse med det for Ydelserne for- udsatte.
10.4 Grant Compass er ikke ansvarlig for fejlagtige oplysninger afgivet af tredjeparter, herunder Databehandlere, som ikke forstås som direkte underleverandør til Grant Compass, eller for tredjeparters handlinger eller undladelser i øvrigt i forbindelse med brug af Ydelserne samt fejl eller mangler i rapporter, dokumentation eller andre produkter genereret ved brug af Ydelserne uanset årsag, medmindre forholdet skyldes fejl eller mangler i Grant Compass' ydelser eller forhold som Grant Compass kunne og burde have imødegået, og Grant Compass i øvrigt ikke er fritaget for ansvar for sådanne fejl og mangler ifølge andre bestemmelser i Vilkårene.
10.5 Grant Compass er ikke ansvarlig for fejl eller mangler, nedbrud og driftsforstyrrelser, hvor dette ikke i det hele skyldes forhold, som Grant Compass kunne og burde imødegå. Grant Compass er således ikke ansvarlig for strømsvigt, fejl på udstyr, telekommunikations- og internetforbindelser, fejl eller mangler i tredjeparts ydelser eller produkter, eller lignende, når dette ikke skyldes forhold, som Grant Compass kunne og burde have imødegået. Grant Compass er dog til enhver tid ansvarlig, hvor manglende opfyldelse af kvalitetskrav, nedbrud eller driftsforstyrrelser skyldes, at Grant Compass har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.
10.6 Parterne er ikke ansvarlige for tab af omsætning eller fortjeneste, tab forbundet med mistede eller manglende adgang til data, omkostninger til rekonstruktion af data, mistede besparelser, forøgede interne omkostninger, rentetab, følgeskader eller indirekte tab.
10.7 Grant Compass’ samlede ansvar under Aftalen uanset årsag og grundlag kan ikke over- stige et beløb svarende til det af Kunden erlagte vederlag i henholdsvis Aftaleperioden eller den relevante forlængelsesperiode, hvori den ansvarspådragende hændelse indtræder.
10.8 Grant Compass forbeholder sig ret til helt eller delvist at spærre Kundens og Brugernes adgang til Ydelserne i tilfælde af Kundens misligholdelse af Vilkårene.

11. Fortrolighed

11.1 Parterne skal iagttage fortrolighed med hensyn til enhver oplysning, som efter deres natur er fortrolige, herunder oplysninger om den anden Parts virksomhed, forretningsførelse, medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere.
11.2 Parterne må alene opbevare og anvende fortrolige oplysninger som led i opfyldelsen af forpligtelser under Aftalen. Fortrolighedsforpligtelsen skal dog ikke indebære begrænsninger i parternes rettigheder i henhold til pkt. 8.
11.3 Fortrolighedsforpligtelsen skal gælde tidsubegrænset også efter Aftalens ophør uanset ophørsgrunden.

12. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser

12.1 Grant Compass kan til enhver tid overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand uden Kundens samtykke, og uden at det medfører misligholdelse af Aftalen eller i øvrigt udløser nogen form for beføjelser for Kunden.
12.2 Kunden må ikke overdrage rettigheder eller forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand uden Grant Compass’ forudgående skriftlige samtykke.

13. Varighed og ophør

13.1 Aftalen træder i kraft ved Kundens underskrift af Hoveddokumentet og er bindende for parterne indtil den bringes til ophør i henhold til Aftalens øvrige bestemmelser.
13.2 Kunden kan alene opsige Aftalen med mindst tredive (30) dages forudgående skriftligt varsel til udløb af den i Hoveddokumentet aftalte aftaleperiode (”Aftaleperioden”) eller til udløb af enhver forlængelsesperiode. Opsiges Aftalen ikke i henhold hertil forlænges Aftalen med endnu en forlængelsesperiode. Længden af en forlængelsesperiode fremgår af Hoveddokumentet.
13.3 Grant Compass er uanset ovenstående til enhver tid berettiget til at opsige Aftalen med et skriftligt varsel på mindst 12 (tolv) måneder. Opsigelse af Aftalen påvirker ikke andre eksisterende aftaler mellem parterne.

14. Brug af underleverandør

14.1 Grant Compass er berettiget til at benytte, herunder udskifte, tredjeparter som underleverandører uden Kundens godkendelse. Krav til underleverandørers behandling af personoplysninger (underdatabehandler) fremgår af bilag 2 - Databehandleraftalen.
Databehandleraftale
Databehandleraftale

15. Referencer

15.1 Grant Compass er udelukkende berettiget til loyalt at benytte Kundens varemærker, herunder navn og logo, i forbindelse med markedsføring af Ydelserne, såfremt der forudgående er indhentet skriftligt samtykke fra Kunden.

16. Ændring af Vilkår og Dokumentation

16.1 Kunden er underlagt de til enhver tid gældende Vilkår. Grant Compass forbeholder sig til enhver tid ret til at foretage ændringer i Vilkårene og Dokumentationen med én (1) måneds skriftligt varsel. Ønsker Kunden ikke at acceptere varslede ændringer af dokumenteret væsentlig betydning for Kunden, kan Kunden opsige Aftalen til ophør ved ændringernes ikrafttræden, hvorved punkt 6.5 træder ud af kraft, og Kunden refunderes eventuelt erlagte vederlag for overskydende periode.
16.2 Ændringer i Vilkårene eller Dokumentationen vil blive varslet og gjort tilgængelige for kunden. Kunden skal løbende holde sig orienteret om ændringer i Vilkårene og Dokumentationen.
Servicevilkår for legatadministratorer og fonde
Servicevilkår for legatadministratorer og fonde

17. Forrang

17.1 I det omfang Parterne skriftligt har aftalt særlige Vilkår gældende for konkrete Ydelser skal sådanne vilkår indarbejdes i Hoveddokumentet, gælde i tillæg til Vilkårene og i tilfælde af konflikt have forrang for Vilkårene.

18. Lovvalg og værneting

18.1 Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver tvist, der udspringer af Aftalen, skal behandles ved de almindelige danske domstole.