Servicevilkår for legatadministratorer og fonde

Servicevilkår for legatadministratorer og fonde

Sidst ændret
May 29, 2024 09:11 AM

Accept af servicevilkår

Disse servicevilkår gælder for dig, som vil bruge Grant Compass til at administrere fondsmidler og/eller legater på vegne af en fond/legatudbyder. Læs derfor venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt før du bruger Grant Compass.
Grant Compass udbydes af virksomheden:
Grant Compass Technologies ApS Skyttevej 16 4000 Roskilde CVR-nr.: 44286149
Herefter benævnt "Grant Compass". Du er altid velkommen til at kontakte os på tlf.: 70 70 73 80 eller e-mail: support@grantcompass.com, hvis du har spørgsmål til servicen.
Ved anvendelse af Grant Compass anses du for at have accepteret servicevilkårene. Hvis du anvender Grant Compass på vegne af en juridisk enhed, anses den juridiske enhed ligeledes for at have accepteret servicevilkårene, og du indestår som bruger for at have kompetence til at binde denne juridiske enhed.
Brug af Grant Compass (uanset hvorvidt din adgang eller brug er tilsigtet), er alene berettiget, hvis du accepterer at overholde alle gældende love samt disse servicevilkår.

Beskrivelse af fondsadministrationssystemet Grant Compass

Grant Compass er en cloudbaseret softwaretjeneste (SaaS - Software as a Service) som gør fondsadministration effektivt og let tilgængeligt, alt imens sikkerhed og compliance er indtænkt som grundlæggende parametre helt fra bunden.
Grant Compass er en online tjeneste der benyttes ved hjælp af en webbrowser, og er dermed altid tilgængelig uden behov for installation eller opsætning for den enkelte bruger, ligesom det ikke kræves at brugeren er tilknyttet arbejdsnetværk eller lignende.
Hele den underliggende infrastruktur, software og data forefindes i sikre rammer hos Grant Compass' datacenter ved Google Cloud, og der er dermed ikke behov for indkøb eller leje af hverken hardware eller yderligere licenser.
For yderligere information om Grant Compass henvises til: GrantCompass.com
For yderligere information om Grant Compass henvises til: GrantCompass.com

Ansvar

Din brug af Grant Compass sker for egen risiko. Du som bruger forstår og accepterer, at Grant Compass leveres, som den er og forefindes, og at du som bruger er ansvarlig for de oplysninger, der bliver gjort tilgængelige på Grant Compass overfor potentielle ansøgere.
Grant Compass overholder alle love og bestemmelser, der gælder for Grant Compass' levering af ydelserne på Grant Compass . Grant Compass er dog ikke ansvarlig for overholdelse af love eller forskrifter, som gælder for dig som bruger eller din specifikke fond/legatudbyder, og som generelt ikke er gældende for tjenesteudbydere af informationsteknologi. Grant Compass vurderer således ikke, om de data og informationer som du på vegne af din fond/legatudbyder gør tilgængelig for ansøgere, indeholder oplysninger, der er omfattet af en bestemt lov eller regulering.
Grant Compass er ikke ansvarlig for fejl eller mangler, nedbrud og driftsforstyrrelser, hvor dette ikke i det hele skyldes forhold, som Grant Compass kunne og burde imødegå̊. Grant Compass er således ikke ansvarlig for strømsvigt, fejl på udstyr, telekommunikations- og internetforbindelser, fejl eller mangler i tredje-parts ydelser eller produkter, eller lignende. Grant Compass er dog til enhver tid ansvarlig, hvor manglende opfyldelse af kvalitetskrav, nedbrud eller driftsforstyrrelser skyldes, at Grant Compass har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.
Grant Compass er ikke ansvarlige for tab af omsætning eller fortjeneste, tab forbundet med mistede eller manglende adgang til data, omkostninger til rekonstruktion af data, mistede besparelser, forøgede interne omkostninger, rentetab, følgeskader eller indirekte tab.
Grant Compass samlede ansvar uanset årsag og grundlag kan ikke overstige et beløb, med mindre andet er aftalt, svarende til det som fonden/legatudbyderen har betalt i henholdsvis den aktuelle aftaleperiode eller den relevante forlængelsesperiode, hvori den ansvarspådragende hændelse indtræder.
Ved anvendelse af Grant Compass accepterer du at skadesløsholde Grant Compass for ethvert tab, som Grant Compass måtte lide som følge af din ulovlige anvendelse af Grant Compass, herunder din manglende overholdelse af nærværende servicevilkår.
Du erklærer, garanterer og accepterer derudover:
 • kun at give adgang til en konto til brugere, der er bemyndiget til at handle på vegne af en registreret bruger og udelukkende i overensstemmelse med nærværende servicevilkår,
 • at påtage dig det fulde ansvar for enhver handling foretaget af en bruger, der anvender din konto,
 • ikke at anvende en konto, et brugernavn eller en adgangskode tilhørende en anden registreret bruger, som ikke udtrykkeligt har bemyndiget dig til at anvende førnævnte,
 • ikke at tillade en uautoriseret tredjemand at anvende din konto,
 • ikke at anvende nogen enhed, software eller andet, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle vira, trojanske heste, robotter eller denial-of-service-angreb, der har til formål at beskadige eller forstyrre driften af Servicen eller eventuelle transaktioner, der foretages via Grant Compass,
 • ikke at udnytte eller fjerne noget system, nogen data eller nogen personoplysninger fra Grant Compass,
 • ikke at foretage handlinger, der påfører Grant Compass'infrastruktur en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning, herunder, men ikke begrænset til, “spam” eller andre uanmodede og uautoriserede massemail-teknikker,
 • at du har ret og bemyndigelse til at acceptere nærværende servicevilkår og indgå aftale i henhold dertil, og
 • at du udelukkende anvender Grant Compass med det formål at få adgang til vores de ydelser der tilbydes.

Adgang, password og sikkerhed

Du vil som bruger af Grant Compass på vegne af en fond/legatudbyder blive inviteret til Grant Compass via en e-mail indeholdende et unikt verifikationslink, hvor der som udgangspunkt skal bruges MitID til at logge ind i Grant Compass.
I tilfælde af at du som bruger ikke er dansk statsborger, og dermed ikke har MitID, er der mulighed for at Grant Compass kan aktivere log-in til Grant Compass med e-mail og adgangskode for den givne bruger. Dette skal aftales særskilt med Grant Compass.
Du kan som fondsbruger være tilknyttet flere fonde på Grant Compass og have forskellige rettigheder for hver tilknyttet fond.
Grant Compass er opmærksom på, at fonde og legatudbydere har forskellige arbejdsgange og procedurer, hvorfor Grant Compass har taget udgangspunkt i at opbygge et granulært rettighedssystem, fremfor at basere det på præ-definerede roller. Det betyder i praksis, at en fond/legatudbyder kan definere den enkelte brugers rettigheder for systemet ned til funktionsniveau.
Grant Compass forbeholder sig ret til at kræve dokumentation for, at du som bruger er berettiget til at handle for den konkrete fond eller legatudbyder.
Du accepterer at opretholde fortrolighed omkring dit password, og du er fuldt ansvarlig for enhver form for handlinger, der følger af din manglende opretholdelse af denne fortrolighed. Du accepterer straks at orientere os om uberettiget brug af dit password eller andet sikkerhedsbrud. Du accepterer, at Grant Compass ikke kan og ikke vil være ansvarlig for tab eller skade, der udspringer af din manglende overholdelse af denne politik.
Du accepterer, at Grant Compass, efter eget valg og uden forudgående varsel, omgående kan lukke din profil og for din adgang til Grant Compass, hvis der er mistanke om misbrug af password eller lignende.

Rettigheder

Alle navne, logoer og varemærker tilhørende Grant Compass må alene anvendes efter forudgående indhentelse af samtykke fra Grant Compass. Indholdet på Grant Compass , såsom tekst, illustrationer, billeder, software m.v., tilhører Grant Compass eller Grant Compass' samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til ophavsretten eller anden lovgivning. En uautoriseret kopiering eller spredning af indholdet på Grant Compass er i strid med ophavsretten og kan medføre civil- og/eller strafferetlige sanktioner.
Du accepterer ikke at kopiere, foretage reverse engineering eller at forsøge at afdække nogen kildekode, distribuere eller skabe afledte værker baseret på tjenesten, helt eller delvist. Du accepterer ikke at opnå adgang til Grant Compass ved hjælp af andre midler end det interface, der stilles til rådighed af Grant Compass til brug for at opnå adgang til Grant Compass. Derudover ejes al software, der stilles til rådighed fra Grant Compass, herunder al kildekode, af Grant Compass. Enhver reproduktion eller videreformidling af denne software er udtrykkeligt forbudt.
Indhold som fonde og legatudbydere selv gør tilgængelige på Grant Compass er ejet af den konkrete fond/legatudbyder, herunder data leveret af ansøgere af fondsmidler og legater og anden data benyttet eller opstået i forbindelse med brug af Grant Compass.
Grant Compass er berettiget til at lagre, kopiere, modificere, sammenstille og på enhver måde benytte data om din brug af Grant Compass, herunder data vedrørende din brug af funktionalitet, opståede fejl i forbindelse med din brug og andre systemdata.
Grant Compass er desuden berettiget til at anvende indhold som bliver gjort tilgængelig på Grant Compass i aggregeret og anonymiseret form til statistiske formål.
Grant Compass skal efter fondes og legatudbyderes skriftlige anmodning udlevere den data der er gjort tilgængelig på Grant Compass af fonden/legatudbyderen.

Kvalitet af Grant Compass, herunder ændringer, vedligeholdelse og/eller ophør af dele af Grant Compass

Grant Compass tilstræber til enhver tid den bedst mulige kvalitet af ydelserne på Grant Compass. For at sikre den højeste kvalitet af brugeroplevelsen og ydelserne på Grant Compass, vil det i perioder være nødvendigt at justere og vedligeholde Grant Compass, hvilket kan resultere i kortere perioder, hvor hele eller dele af Grant Compass ikke er tilgængelig. Dette vil så vidt muligt blive oplyst til dig som bruger med mindst 48 timers varsel. I helt særlige tilfælde kan det undtagelsesvist være nødvendigt at foretage sådanne kortvarige nedlukninger af dele af Grant Compass uden forudgående varsel, hvor dette skyldes uopsættelige forhold, herunder udbedring af væsentlige fejl og sikkerhedsopdateringer.
Du er som bruger altid velkommen til at rette henvendelse til support som anført på https://intercom.help/grant-compass/da/
Du er som bruger altid velkommen til at rette henvendelse til support som anført på https://intercom.help/grant-compass/da/

Legatadministratorers og fondes indhold på Grant Compass

Du indestår for at være indehaver af alle rettigheder, herunder at have indhentet alle fornødne samtykker, som måtte være nødvendige for Grant Compass' lovlige offentliggørelse af de modtagne informationer og/eller materiale.
Du indestår ligeledes for rigtigheden og lovligheden af alt indhold der offentliggøres på Grant Compass.
Grant Compass forbeholder sig retten til at fjerne eller justere indhold, der er gjort offentligt tilgængeligt på Grant Compass, såfremt der er mistanke om at sådan indhold krænker tredjemands rettigheder eller øvrigt er urigtige og/eller ulovlige.

Behandling af personlige oplysninger

I Grant Compass'
Privatlivspolitik for legatadministratorer og fonde
Privatlivspolitik for legatadministratorer og fonde
og
Cookiepolitik
Cookiepolitik
er det beskrevet, hvordan Grant Compass indsamler og behandler brugerens personoplysninger i forbindelse med anvendelse af Grant Compass. Grant Compass' Persondatapolitik og Cookiepolitik er således en inkorporeret del af disse servicevilkår, hvorfor du ved anvendelse af Grant Compass, ligeledes anses for at have accepteret vilkårene i Grant Compass' Persondatapolitik og Cookie-politik.
Grant Compass opfordrer dig ligeledes til at gennemlæse Grant Compass' Persondatapolitik og Cookiepolitik forud for anvendelsen af Grant Compass.
Såfremt du registrerer dig i vores system på vegne af en legatadministrator eller fond, vil Grant Compass indsamle, behandle og gemme de oplysninger, som du giver om dig som bruger og om den konkrete legatadministrator eller fond. Formålet med behandlingen af dine oplysninger er som følger:
 • at verificere din tilladelse til at få adgang til visse funktioner på Grant Compass,
 • at forbedre vores tjenester, og
 • at evt. foretage rapportering.
Alle personoplysninger, som du giver til os, gemmes i overenstemmelse med gældende retningsliner fra Datatilsynet i henhold til overholdelse af GDPR og god IT-skik.

Linkning til Grant Compass

Ved linkning til Grant Compass skal følgende overholdes:
 • Der skal linkes direkte til Grant Compass.
 • Links skal altid åbne i et nyt vindue, dvs. at der skal anvendes de såkaldte hypertekstlinks og ikke indrammede løsninger (frames).
 • Der må ikke linkes til Grant Compass på en måde eller i en sammenhæng, der er egnet til, at Grant Compass' indhold risikerer at blive misbrugt.

Ændring af servicevilkårene

Grant Compass har til enhver tid ret til at ændre nærværende servicevilkår. Læs derfor venligst disse betingelser periodisk, så du altid ved hvilke vilkår der gælder for anvendelsen af Grant Compass, inden du går i gang med brugen heraf. Grant Compass vil så vidt muligt orientere via e-mail, hvis der sker større ændringer af vilkårene.
Ændringerne kan skyldes ændringer i eksisterende lovgivning eller ændringer i betingelserne for at bruge Servicen eller indholdet på Grant Compass.
Såfremt specifikke servicevilkår måtte anses for ugyldige eller retsstridige med den følge, at de ikke kan håndhæves, påvirker det ikke gyldigheden og håndhævelsen af de øvrige servicevilkår.

Tvister

Enhver tvist, der måtte være en følge af nærværende servicevilkår, er undergivet dansk ret og afgøres ved de almindelige domstole.