Databehandleraftale

Databehandleraftale

Sidst ændret
May 29, 2024 09:11 AM

1. Præambel

 1. Disse Bestemmelser fastsætter databehandlerens rettigheder og forpligtelser, når denne foretager behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.
 1. Disse bestemmelser er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).
 1. I forbindelse med leveringen af GRANT COMPASS behandler databehandleren personoplysninger på vegne af den dataansvarlige i overensstemmelse med disse Bestemmelser.
 1. Bestemmelserne har forrang i forhold til eventuelle tilsvarende bestemmelser i andre aftaler mellem parterne.
 1. Der hører tre bilag til disse Bestemmelser, og bilagene udgør en integreret del af Bestemmelserne.
 1. Bilag A indeholder nærmere oplysninger om behandlingen af personoplysninger, herunder om behandlingens formål og karakter, typen af personoplysninger, kategorierne af registrerede og varighed af behandlingen.
 1. Bilag B indeholder den dataansvarliges betingelser for databehandlerens brug af underdatabehandlere og en liste af underdatabehandlere, som den dataansvarlige har godkendt brugen af.
 1. Bilag C indeholder den dataansvarliges instruks for så vidt angår databehandlerens behandling af personoplysninger, en beskrivelse af de sikkerhedsforanstaltninger, som databehandleren som minimum skal gennemføre, og hvordan der føres tilsyn med databehandleren og eventuelle underdatabehandlere.
 1. Bestemmelserne med tilhørende bilag skal opbevares skriftligt, herunder elektronisk, af begge parter.
 1. Disse Bestemmelser frigør ikke databehandleren fra forpligtelser, som databehandleren er pålagt efter databeskyttelsesforordningen eller enhver anden lovgivning.

2. Den dataansvarliges rettigheder og forpligtelser

 1. Den dataansvarlige er ansvarlig for at sikre, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (se forordningens artikel 24), databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes[1] nationale ret og disse Bestemmelser.
 1. Den dataansvarlige har ret og pligt til at træffe beslutninger om, til hvilke(t) formål og med hvilke hjælpemidler, der må ske behandling af personoplysninger.
 1. Den dataansvarlige er ansvarlig for, blandt andet, at sikre, at der er et behandlingsgrundlag for behandlingen af personoplysninger, som databehandleren instrueres i at foretage.

3. Databehandleren handler efter instruks

 1. Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt. Denne instruks skal være specificeret i bilag A og C. Efterfølgende instruks kan også gives af den dataansvarlige, mens der sker behandling af personoplysninger, men instruksen skal altid være dokumenteret og opbevares skriftligt, herunder elektronisk, sammen med disse Bestemmelser.
 1. Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter vedkommendes mening er i strid med denne forordning eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.

4. Fortrolighed

 1. Databehandleren må kun give adgang til personoplysninger, som behandles på den dataansvarliges vegne, til personer, som er underlagt databehandlerens instruktionsbeføjelser, som har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt, og kun i det nødvendige omfang. Listen af personer, som har fået tildelt adgang, skal løbende gennemgås. På baggrund af denne gennemgang kan adgangen til personoplysninger lukkes, hvis adgangen ikke længere er nødvendig, og personoplysningerne skal herefter ikke længere være tilgængelige for disse personer.
 1. Databehandleren skal efter anmodning fra den dataansvarlige kunne påvise, at de pågældende personer, som er underlagt databehandlerens instruktionsbeføjelser, er underlagt ovennævnte tavshedspligt.

5. Behandlingssikkerhed

 1. Databeskyttelsesforordningens artikel 32 fastslår, at den dataansvarlige og databehandleren, under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, gennemfører passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et beskyttelsesniveau, der passer til disse risici.
Den dataansvarlige skal vurdere risiciene for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder som behandlingen udgør og gennemføre foranstaltninger for at imødegå disse risici. Afhængig af deres relevans kan det omfatte:
 1. Pseudonymisering og kryptering af personoplysninger
 1. evne til at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af behandlingssystemer og -tjenester
 1. evne til rettidigt at genoprette tilgængeligheden af og adgangen til personoplysninger i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse
 1. en procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed.
 1. Efter forordningens artikel 32 skal databehandleren – uafhængigt af den dataansvarlige – også vurdere risiciene for fysiske personers rettigheder som behandlingen udgør og gennemføre foranstaltninger for at imødegå disse risici. Med henblik på denne vurdering skal den dataansvarlige stille den nødvendige information til rådighed for databehandleren som gør vedkommende i stand til at identificere og vurdere sådanne risici.
 1. Derudover skal databehandleren bistå den dataansvarlige med vedkommendes overholdelse af den dataansvarliges forpligtelse efter forordningens artikel 32, ved bl.a. at stille den nødvendige information til rådighed for den dataansvarlige vedrørende de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som databehandleren allerede har gennemført i henhold til forordningens artikel 32, og al anden information, der er nødvendig for den dataansvarliges overholdelse af sin forpligtelse efter forordningens artikel 32.
Hvis imødegåelse af de identificerede risici – efter den dataansvarliges vurdering – kræver gennemførelse af yderligere foranstaltninger end de foranstaltninger, som databehandleren allerede har gennemført, skal den dataansvarlige angive de yderligere foranstaltninger, der skal gennemføres, i bilag C.

6. Anvendelse af underdatabehandlere

 1. Databehandleren skal opfylde de betingelser, der er omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 2, og stk. 4, for at gøre brug af en anden databehandler (en underdatabehandler).
 1. Databehandleren må således ikke gøre brug af en underdatabehandler til opfyldelse af disse Bestemmelser uden forudgående generel skriftlig godkendelse fra den dataansvarlige.
 1. Databehandleren har den dataansvarliges generelle godkendelse til brug af underdatabehandlere. Databehandleren skal skriftligt underrette den dataansvarlige om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller udskiftning af underdatabehandlere med mindst tredive (30) dages skriftligt varsel og derved give den dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer inden brugen af de(n) omhandlede underdatabehandler(e). Længere varsel for underretning i forbindelse med specifikke behandlingsaktiviteter kan angives i bilag B. Listen over underdatabehandlere, som den dataansvarlige allerede har godkendt, fremgår af bilag B.
 1. Når databehandleren gør brug af en underdatabehandler i forbindelse med udførelse af specifikke behandlingsaktiviteter på vegne af den dataansvarlige, skal databehandleren, gennem en kontrakt eller andet retligt dokument i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, pålægge underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der fremgår af disse Bestemmelser, hvorved der navnlig stilles de fornødne garantier for, at underdatabehandleren vil gennemføre de tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen overholder kravene i disse Bestemmelser og databeskyttelsesforordningen.
Databehandleren er derfor ansvarlig for at kræve, at underdatabehandleren som minimum overholder databehandlerens forpligtelser efter disse Bestemmelser og databeskyttelsesforordningen.
 1. Underdatabehandleraftale(r) og eventuelle senere ændringer hertil sendes – efter den dataansvarliges anmodning herom – i kopi til den dataansvarlige, som herigennem har mulighed for at sikre sig, at tilsvarende databeskyttelsesforpligtelser som følger af disse Bestemmelser er pålagt underdatabehandleren. Bestemmelser om kommercielle vilkår, som ikke påvirker det databeskyttelsesretlige indhold af underdatabehandleraftalen, skal ikke sendes til den dataansvarlige.
 1. Databehandleren skal i sin aftale med underdatabehandleren indføje den dataansvarlige som begunstiget tredjemand i tilfælde af databehandlerens konkurs, således at den dataansvarlige kan indtræde i databehandlerens rettigheder og gøre dem gældende over for underdatabehandlere, som f.eks. gør den dataansvarlige i stand til at instruere underdatabehandleren i at slette eller tilbagelevere personoplysningerne.
 1. Hvis underdatabehandleren ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver databehandleren fuldt ansvarlig over for den dataansvarlige for opfyldelsen af underdatabehandlerens forpligtelser. Dette påvirker ikke de registreredes rettigheder, der følger af databeskyttelsesforordningen, herunder særligt forordningens artikel 79 og 82, over for den dataansvarlige og databehandleren, herunder underdatabehandleren.

7. Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer

 1. Enhver overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer må kun foretages af databehandleren på baggrund af dokumenteret instruks herom fra den dataansvarlige og skal altid ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens kapitel V.
 1. Hvis overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, som databehandleren ikke er blevet instrueret i at foretage af den dataansvarlige, kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt, skal databehandleren underrette den dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.
 1. Uden dokumenteret instruks fra den dataansvarlige kan databehandleren således ikke inden for rammerne af disse Bestemmelser:
 1. overføre personoplysninger til en dataansvarlig eller databehandler i et tredjeland eller en international organisation
 1. overlade behandling af personoplysninger til en underdatabehandler i et tredjeland
 1. behandle personoplysningerne i et tredjeland
 1. Den dataansvarliges instruks vedrørende overførsel af personoplysninger til et tredjeland, herunder det eventuelle overførselsgrundlag i databeskyttelsesforordningens kapitel V, som overførslen er baseret på, skal angives i bilag C.6.
 1. Disse Bestemmelser skal ikke forveksles med standardkontraktsbestemmelser som omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra c og d, og disse Bestemmelser kan ikke udgøre et grundlag for overførsel af personoplysninger som omhandlet i databeskyttelsesforordningens kapitel V.

8. Bistand til den dataansvarlige

 1. Databehandleren bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt den dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af de registreredes rettigheder som fastlagt i databeskyttelsesforordningens kapitel III.
Dette indebærer, at databehandleren så vidt muligt skal bistå den dataansvarlige i forbindelse med, at den dataansvarlige skal sikre overholdelsen af:
 1. oplysningspligten ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede
 1. oplysningspligten, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede
 1. indsigtsretten
 1. retten til berigtigelse
 1. retten til sletning (”retten til at blive glemt”)
 1. retten til begrænsning af behandling
 1. underretningspligten i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling
 1. retten til dataportabilitet
 1. retten til indsigelse
 1. retten til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering
 1. I tillæg til databehandlerens forpligtelse til at bistå den dataansvarlige i henhold til Bestemmelse 5.6., bistår databehandleren endvidere, under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren, den dataansvarlige med:
 1. den dataansvarliges forpligtelse til uden unødig forsinkelse og om muligt senest 48 timer, efter at denne er blevet bekendt med det, at anmelde brud på persondatasikkerheden til den kompetente tilsynsmyndighed, Datatilsynet, medmindre at det er usandsynligt, at bruddet på persondatasikkerheden indebærer en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder
 1. den dataansvarliges forpligtelse til uden unødig forsinkelse at underrette den registrerede om brud på persondatasikkerheden, når bruddet sandsynligvis vil medføre en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder
 1. den dataansvarliges forpligtelse til forud for behandlingen at foretage en analyse af de påtænkte behandlingsaktiviteters konsekvenser for beskyttelse af personoplysninger (en konsekvensanalyse)
 1. den dataansvarliges forpligtelse til at høre den kompetente tilsynsmyndighed, Datatilsynet, inden behandling, såfremt en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse viser, at behandlingen vil føre til høj risiko i mangel af foranstaltninger truffet af den dataansvarlige for at begrænse risikoen.
 1. Parterne skal i bilag C angive de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger, hvormed databehandleren skal bistå den dataansvarlige samt i hvilket omfang og udstrækning. Det gælder for de forpligtelser, der følger af Bestemmelse 9.1. og 9.2.

9. Underretning om brud på persondatasikkerheden

 1. Databehandleren underretter uden unødig forsinkelse den dataansvarlige efter at være blevet opmærksom på, at der er sket et brud på persondatasikkerheden.
 1. Databehandlerens underretning til den dataansvarlige skal om muligt ske senest 48 timer efter, at denne er blevet bekendt med bruddet, sådan at den dataansvarlige kan overholde sin forpligtelse til at anmelde bruddet på persondatasikkerheden til den kompetente tilsynsmyndighed, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 33.
 1. I overensstemmelse med Bestemmelse 9.2. skal databehandleren bistå den dataansvarlige med at foretage anmeldelse af bruddet til den kompetente tilsynsmyndighed. Det betyder, at databehandleren skal bistå med at tilvejebringe nedenstående information, som ifølge artikel 33, stk. 3, skal fremgå af den dataansvarliges anmeldelse af bruddet til den kompetente tilsynsmyndighed:
 1. karakteren af bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er muligt, kategorierne og det omtrentlige antal berørte registrerede samt kategorierne og det omtrentlige antal berørte registreringer af personoplysninger
 1. de sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden
 1. de foranstaltninger, som den dataansvarlige har truffet eller foreslår truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er relevant, foranstaltninger for at begrænse dets mulige skadevirkninger.
 1. Parterne skal i bilag C angive den information, som databehandleren skal tilvejebringe i forbindelse med sin bistand til den dataansvarlige i dennes forpligtelse til at anmelde brud på persondatasikkerheden til den kompetente tilsynsmyndighed.

10. Sletning og returnering af oplysninger

 1. Ved ophør af tjenesterne vedrørende behandling af personoplysninger, er databehandleren forpligtet til at tilbagelevere alle personoplysningerne og slette eksisterende kopier, medmindre EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne.

11. Revision, herunder inspektion

 1. Databehandleren stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelsen af databeskyttelsesforordningens artikel 28 og disse Bestemmelser, til rådighed for den dataansvarlige og giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af den dataansvarlige eller en anden revisor, som er bemyndiget af den dataansvarlige.
 1. Procedurerne for den dataansvarliges revisioner, herunder inspektioner, med databehandleren og underdatabehandlere er nærmere angivet i Bilag C.7.
 1. Databehandleren er forpligtet til at give tilsynsmyndigheder, som efter gældende lovgivningen har adgang til den dataansvarliges eller databehandlerens faciliteter, eller repræsentanter, der optræder på tilsynsmyndighedens vegne, adgang til databehandlerens fysiske faciliteter mod behørig legitimation.

12. Parternes aftale om andre forhold

 1. Parterne kan aftale andre bestemmelser vedrørende tjenesten vedrørende behandling af personoplysninger om f.eks. erstatningsansvar, så længe disse andre bestemmelser ikke direkte eller indirekte strider imod Bestemmelserne eller forringer den registreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, som følger af databeskyttelsesforordningen.

13. Ikrafttræden og ophør

 1. Bestemmelserne træder i kraft på datoen for begge parters underskrift heraf.
 1. Begge parter kan kræve Bestemmelserne genforhandlet, hvis lovændringer eller uhensigtsmæssigheder i Bestemmelserne giver anledning hertil.
 1. Bestemmelserne er gældende, så længe tjenesten vedrørende behandling af personoplysninger varer. I denne periode kan Bestemmelserne ikke opsiges, medmindre andre bestemmelser, der regulerer levering af tjenesten vedrørende behandling af personoplysninger, aftales mellem parterne.
 1. Hvis levering af tjenesterne vedrørende behandling af personoplysninger ophører, og personoplysningerne er slettet eller returneret til den dataansvarlige i overensstemmelse med Bestemmelse 10.1 og Bilag C.4, kan Bestemmelserne opsiges med skriftlig varsel af begge parter.

14. Kontaktpersoner hos den dataansvarlige og databehandleren

Parterne kan kontakte hinanden via de kontaktpersoner der er angivet i hovedaftalen, hvortil denne aftale fungerer som bilag.

Bilag A - Oplysninger om behandlingen

A.1. Formålet med databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige

Formålet med databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige er at levere it-løsninger, -funktionalitet og relaterede ydelser, herunder supportydelser, til administration af den dataansvarliges fonde og/eller legater.

A.2. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige

Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige drejer sig primært om (karakteren af behandlingen): Behandlingen består i administration, herunder indsamling og opbevaring, af oplysninger om ansøgere til den dataansvarliges legater.

A.3. Behandlingen omfatter følgende typer af personoplysninger

Behandlingen omfatter følgende typer af personoplysninger om de registrerede:
Navn, e-mailadresse, adresse, alder, telefonnummer, uddannelse, ansøgning, CV, personnummer, karakterer og eksaminer, fritidsinteresser (herunder medlemskaber af foreninger, klubber mv.), privatøkonomiske forhold (indkomst, gæld, mv.), kontooplysninger, civilstandsoplysninger (gift, samlevende, single etc.), oplysninger om familieforhold (børn, forældre, søskende), skattemæssige forhold, job (herunder stillingsbetegnelse, ansættelsessted mv.), væsentlige sociale problemer, sygdomme og diagnoser, oplysninger om eventuelle domme for kriminelle forhold, fødsels-, dåbs- og dødsattester, race og etnisk oprindelse, politisk overbevisning, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller seksuel orientering.

A.4. Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede

Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede: Ansøgere af fonde og legater.

A.5. Disse Bestemmelsers ikrafttræden

Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige kan påbegyndes efter disse Bestemmelsers ikrafttræden.
Behandlingen pågår under hele varigheden af parternes hovedaftale. Personoplysninger slettes løbende af databehandleren i henhold til disse Bestemmelsers bilag C.4.

Bilag B - Underdatabehandlere

B.1. Godkendte underdatabehandlere

Ved Bestemmelsernes ikrafttræden har den dataansvarlige godkendt brugen af følgende underdatabehandlere
NAVN
CVR
ADRESSE
BESKRIVELSE AF BEHANDLING
Google Inc
IE6388047V
Gordon House Barrow St Dublin 4 Ireland
Hosting af services, Processeing, Dataopbevaring, Mailhåndtering. Alle ydelser er placeret indenfor EU.
Criipto ApS
35142207
Dronninggårds Allé 136 2840 Holte Denmark
ID verifikation med MitID.
Mailgun Technologies Inc
US107109704
112 E Pecan St. #1135 San Antonio, Texas 78205
Mailudsendelse. Alle ydelser er placeret indenfor EU.
Ved Bestemmelsernes ikrafttræden har den dataansvarlige godkendt brugen af ovennævnte underdatabehandlere for den beskrevne behandlingsaktivitet. Databehandleren må ikke – uden den dataansvarliges skriftlige godkendelse – gøre brug af en underdatabehandler til en anden behandlingsaktivitet end den beskrevne og aftalte eller gøre brug af en anden underdatabehandler til denne behandlingsaktivitet.

B.2. Varsel for godkendelse af underdatabehandlere

Databehandleren skal skriftligt underrette den dataansvarlige om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller udskiftning af underdatabehandlere med mindst tredive (30) dages skriftligt varsel og derved give den dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer inden brugen af de(n) omhandlede underdatabehandler(e).

Bilag C - Instruks vedrørende behandling af personoplysninger

C.1. Behandlingens genstand/instruks

Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige sker ved, at databehandleren udfører følgende:
Levering af it-løsninger, -funktioner og relaterede ydelser, herunder supportydelser, til administration af den dataansvarliges legater og/eller fonde.

C.2. Behandlingssikkerhed

Sikkerhedsniveauet skal afspejle:
Det aktuelle risikoniveau forbundet med databehandlerens behandling af personoplysningerne.
I overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 32 er databehandleren forpligtet til at implementere passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Databehandleren er herefter berettiget og forpligtet til at træffe beslutninger om, hvilke tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der skal gennemføres for at etableret det nødvendige (og aftalte) sikkerhedsniveau.
Databehandleren skal dog – under alle omstændigheder og som minimum – gennemføre følgende foranstaltninger, som er aftalt med den dataansvarlige:
 • Have formelle procedurer for håndtering af sikkerhedshændelser
 • Have rimelige restriktioner for fysisk adgang til personoplysninger.
 • Sørge for at dennes medarbejdere modtager tilstrækkelig uddannelse og instruktion for at sikre, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med relevant lovgivning, denne databehandleraftale og databehandlerens politikker og procedurer herfor
 • Sikre at kun de personer, der er autoriserede dertil har adgang til de personoplysninger, der behandles i henhold til databehandleraftalen
 • Sikre kryptering af drev hvorpå der opbevares personoplysninger
 • Sikre at transmission af personoplysninger omfattet af behandlingen alene sker krypteret, enten ved end-to-end kryptering eller TLS-kryptering.
 • Sikre vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af behandlingssystemerne og -tjenesterne.
 • Fastlægge procedurer for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerheden.
 • Sikre rettidig genoprettelse af tilgængelighed og adgang til personoplysningerne i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse.
 • Sikre at der sker logning af enhver behandling af personoplysninger
 • Sikre at der sker logning af alle afviste adgangsforsøg

C.3 Bistand til den dataansvarlige

Databehandleren skal så vidt muligt – inden for det nedenstående omfang og udstrækning – bistå den dataansvarlige i overensstemmelse med Bestemmelse 9.1 og 9.2 ved at gennemføre følgende tekniske og organisatoriske foranstaltninger:
Databehandleren sender anmodninger og indsigelser fra registrerede mv. til den dataansvarlige med henblik på den dataansvarliges videre behandling, medmindre databehandleren er berettiget til at håndtere en sådan forespørgsel selv. Databehandleren skal efter anmodning fra den dataansvarlige bistå den Dataansvarlige med besvarelse af anmodningen og/eller indsigelsen. Databehandleren udarbejder procedurer for og underviser sine medarbejdere i at bistå den dataansvarlige med håndteringen af anmodninger om udøvelse af registreredes rettigheder.
Databehandleren sikrer, at it-systemer, der anvendes til behandling af personoplysninger, er indrettet sådan, at de muliggør håndtering af anmodninger om registreredes rettigheder, herunder at it-systemerne muliggør sletning og berigtigelse.
Databehandleren udarbejder procedurer for håndteringen af sikkerhedsbrud, herunder for rettidig og tilstrækkelig underretning af den dataansvarlige. Databehandleren giver den dataansvarlige adgang til alle relevante oplysninger om sikkerhedsbruddet med henblik på den dataansvarliges vurdering af sikkerhedsbruddet samt eventuel anmeldelse til Datatilsynet og underretning af den/de berørte registrerede.
Databehandleren forpligter sig til at reevaluere tilstrækkeligheden af de implementerede tekniske og organisatoriske foranstaltninger i tilfælde af sikkerhedsbrud.
Databehandleren bistår den dataansvarlige med tilstrækkelige oplysninger om behandlingsaktiviteterne omfattet af denne databehandleraftale, med henblik den dataansvarliges udarbejdelse af en konsekvensanalyse. Hvor en sådan konsekvensanalyse fører til, at det er nødvendigt at høre den kompetente tilsynsmyndighed, bistår databehandleren den dataansvarlige med de oplysninger, der er nødvendige for, at den dataansvarlige kan opfylde denne forpligtelse.

C.4 Opbevaringsperiode/sletterutine

Personoplysninger opbevares i efter nedenstående sletterutine, hvorefter de slettes hos databehandleren.
Afvist ansøgning
Bevilget ansøgning
Slettes i det øjeblik ansøgningen afvises.
Gemmes minimum fem år (bogføringsloven samt skattekontrolloven) eller indtil tre år efter det sidste bestyrelsesmedlem, der har været med til at træffe beslutning om bevilling, har forladt bestyrelsen (fondsloven), hvorefter de slettes
Ved ophør af tjenesten vedrørende behandling af personoplysninger, skal databehandleren enten slette eller tilbagelevere personoplysningerne i overensstemmelse med bestemmelse 10.1, medmindre den dataansvarlige – efter underskriften af disse bestemmelser – har ændret den dataansvarlige oprindelige valg. Sådanne ændringer skal være dokumenteret og opbevares skriftligt, herunder elektronisk, i tilknytning til bestemmelserne.

C.5 Lokalitet for behandling

Behandling af de af Bestemmelserne omfattede personoplysninger kan ikke uden den dataansvarliges forudgående skriftlige godkendelse ske på andre lokaliteter end følgende:
 • Databehandlerens adresse samt databehandlerens medarbejderes private adresser i forbindelse med medarbejdernes hjemmearbejde
 • Underdatabehandleres adresse, jf. bilag B

C.6 Instruks vedrørende overførsel af personoplysninger til tredjelande

Hvis den dataansvarlige ikke i disse Bestemmelser eller efterfølgende giver en dokumenteret instruks vedrørende overførsels af personoplysninger til et tredjeland, er databehandleren ikke berettiget til inden for rammerne af disse Bestemmelser at foretage sådanne overførsler.
Den dataansvarlige giver hermed databehandleren generel bemyndigelse til at overføre personoplysninger til underdatabehandlere i tredjelande, dog forudsat at sådanne overførsler sker til modtagere angivet i disse Bestemmelsers bilag B. I sådanne tilfælde skal databehandleren sikre det fornødne overførselsgrundlag og indgå underdatabehandleraftale ved at indgå standardaftaler i overensstemmelse med EU Kommissionens Standardkontraktbestemmelser ("Standardkontraktbestemmelser"). Standardkontraktbestemmelser kan baseres på enten beslutning 2010/87/EU af 5. februar 2010 eller 2021/914/EU af 4. juni 2021:
 • Standardkontraktbestemmelser baseret på 2010/87/EU af 5. februar 2010 kan indgås indtil 27. september 2021, og kan benyttes indtil 27. december 2022, hvorefter de skal erstattes af Standardkontraktbestemmelser baseret på beslutning 2021/914/EU af 4. juni 2021.
 • Standardkontraktbestemmelser baseret på beslutning 2021/914/EU kan benyttes fra 27. juni 2021 af 4. juni 2021.

C.7 Procedurer for den dataansvarliges revisioner, herunder inspektioner, med behandlingen af personoplysninger, som er overladt til databehandleren

Databehandleren skal én gang årligt for egen regning indhente en for databehandleren generel rapport vedrørende databehandlerens overholdelse af databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret og disse Bestemmelser. Databehandleren skal efter skriftlig anmodning fra den dataansvarlige udlevere resultaterne af denne generelle rapport uden yderligere vederlag.
Der er enighed mellem parterne om, at følgende typer af revisionserklæringer og inspektionsrapporter kan anvendes i overensstemmelse med disse Bestemmelser:
Baseret på resultaterne af erklæringen eller rapporten, er den dataansvarlige berettiget til at anmode om gennemførelse af yderligere foranstaltninger med henblik på at sikre overholdelsen af databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret og disse Bestemmelser.
Ønsker den dataansvarlige en for den dataansvarlige specifik revisionserklæring eller inspektionsrapport skal databehandleren efter skriftlig anmodning fra den dataansvarlige og mod særskilt betaling indhente en sådan fra en uafhængig tredjepart. Den dataansvarlige afholder samtlige omkostninger forbundet med udarbejdelsen af en sådan specifik revisionserklæring eller revisionsrapport, herunder omkostninger forbundet med databehandlerens tidsforbrug i forbindelse med udarbejdelsen af erklæringen eller rapporten.
Den dataansvarlige har herudover adgang til at foretage inspektioner, herunder fysiske inspektioner, med lokaliteterne hvorfra databehandleren foretager behandling af personoplysninger, herunder fysiske lokaliteter og systemer, der benyttes til eller i forbindelse med behandlingen. Sådanne inspektioner kan alene gennemføres, hvis tilsynet med databehandleren afslører, at databehandleren har misligholdt databehandleraftalen med forsæt eller grov uagtsomhed. Sådanne fysiske inspektioner skal gennemføres af en uafhængig tredjepart, som parterne er blevet enige om at udpege forud for inspektionens gennemførelse. Den dataansvarlige skal give databehandleren et varsel på minimum 8 uger forud for inspektionens gennemførelse. Den dataansvarlige afholder samtlige omkostninger forbundet med fysiske inspektioner. Databehandleren afholder egne omkostninger forbundet med sådanne fysiske inspektioner.
[1]    Henvisninger til ”medlemsstat” i disse bestemmelse skal forstås som en henvisning til ”EØS medlemsstater”.